Monthly Archives: Tháng Mười Một 2009

Samadhi For Liberation

by Tan Ajahn Anand Akincano Aug 4th, 2542   When we keep the breath in mind in combination with repeating the meditation word “Bud – dho, Bud-dho”, we establish peace in our minds, up to the point where we don’t … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại - Phật giáo Thailand, Uncategorized | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ABHIDHAMMA

VI DIỆU PHÁP THẮNG PHÁP A TỲ ĐÀM Mục lục tổng quát 1. Tạng Vi Diệu Pháp (Abhidhamma Pitaka) Bộ Pháp Tụ – Dhammasangani (Classification of Dhamma). Hòa thượng Tịnh Sự dịch. Bộ Phân Tích (Phân Biệt) – Vibhanga (Divisions). … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại - Các tài liệu về Kinh điển và Giáo pháp của Đức Phật Gautama | Thẻ , , | %(count) bình luận

PHẢN BIỆN của các trường phái Vipassana khác nhau

Mặc dù tất cả các Phật tử hiện nay đều công nhận Đạo Phật chính là Tam học : GIỚI – ĐỊNH- TUỆ Hầu hết các bộ Nikaya cũng đề cập đến Đạo lộ GIỚI- ĐỊNH- TUỆ Bát Thánh Đạo … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?